Wildlife tours in Tanzania 2024/2025

Vic Falls to Zanzibar

Vic Falls to Zanzibar - 20 Days Tour

Vic Falls to Stone Town

Vic Falls to Stone Town - 17 Days Tour

Vic Falls to Kenya

Vic Falls to Kenya - 28 Days Tour

Stone Town to Vic Falls

Stone Town to Vic Falls - 16 Days Tour

Johannesburg to Kenya

Johannesburg to Kenya - 37 Days Tour

Zanzibar to Vic Falls

Zanzibar to Vic Falls - 19 Days Tour

Zanzibar to Nairobi

Zanzibar to Nairobi - 12 Days Tour

Vic Falls to Gorillas

Vic Falls to Gorillas - 43 Days Tour

Stone Town to Nairobi

Stone Town to Nairobi - 9 Days Tour

Serengeti Trail

Serengeti Trail - 8 Days Tour

Serengeti & Ngorongoro Safari

Serengeti & Ngorongoro Safari - 4 Days Tour

Serengeti & Kilimanjaro

Serengeti & Kilimanjaro - 16 Days Tour

Safari to Kilimanjaro - Machame Route

Safari to Kilimanjaro - Machame Route - 16 Days Tour

Premium Tanzania

Premium Tanzania - 8 Days Tour

Nairobi to Stone Town

Nairobi to Stone Town - 9 Days Tour

Kilimanjaro & Serengeti Adventure

Kilimanjaro & Serengeti Adventure - 15 Days Tour

Gorillas to Vic Falls

Gorillas to Vic Falls - 45 Days Tour

Gorillas, Game Parks & Beaches

Gorillas, Game Parks & Beaches - 27 Days Tour

East Africa Highlights

East Africa Highlights - 10 Days Tour

Best of East Africa

Best of East Africa - 20 Days Tour

Beaches, Game Parks & Gorillas

Beaches, Game Parks & Gorillas - 27 Days Tour

Kenya to Cape Town

Kenya to Cape Town - 48 Days Tour

Johannesburg to Zanzibar

Johannesburg to Zanzibar - 29 Days Tour

Johannesburg to Gorillas

Johannesburg to Gorillas - 52 Days Tour

Cape Town to Zanzibar

Cape Town to Zanzibar - 41 Days Tour

Cape Town to Kenya

Cape Town to Kenya - 49 Days Tour

Africa Encompassed Southbound

Africa Encompassed Southbound - 63 Days Tour

Africa Encompassed Northbound

Africa Encompassed Northbound - 64 Days Tour

Zanzibar to Cape Town

Zanzibar to Cape Town - 40 Days Tour

Road to Zanzibar

Road to Zanzibar - 12 Days Tour

Real East Africa & Zanzibar

Real East Africa & Zanzibar - 14 Days Tour

Premium Kenya & Tanzania

Premium Kenya & Tanzania - 15 Days Tour

The Masai Heartlands

The Masai Heartlands - 15 Days Tour

Kenya to Vic Falls

Kenya to Vic Falls - 27 Days Tour

Gorillas & East Africa Safari

Gorillas & East Africa Safari - 18 Days Tour

Essential East Africa

Essential East Africa - 10 Days Tour

East Africa Safari & Coast

East Africa Safari & Coast - 14 Days Tour